Normativa de la Biblioteca

 

La Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona (BSPT) facilita informació bibliogràfica i orienta l’usuari en la seva recerca d’acord amb les necessitats d’informació. L’usuari té a la seva disposició un terminal de lliure accés per a consultar el catàleg automatitzat de la Biblioteca.

Condicions de accés:

 • L’accés a la BSPT i la consulta de documents a la sala de lectura és lliure.
 • La BSPT facilitarà el préstec de documents als usuaris sempre que sigui possible.
 • Per a consultes bibliogràfiques de documentació ubicades al dipòsit o a la biblioteca patrimonial, l’usuari ha de fer la petició amb 1 dia d’antelació

Condicions de préstec:

 • Per a accedir al préstec de documents s’ha d’estar en possessió del carnet d’usuari de la BSPT.
 • Per a obtenir l’acreditació d’usuari de la BSPT és necessari: ser major de 18 anys, acreditar-se amb el DNI o el passaport, omplir l’imprès de sol•licitud, adjuntar dues fotografies de carnet i abonar l’import segons les tarifes vigents.
 • La validesa de l’acreditació serà de 2 anys.
 • Cada usuari té dret a retirar tres documents en préstec per un espai de 15 dies, sempre i quan cap dels documents no n’estigui exclòs o hi hagi alguna anomalia a la fitxa de l’usuari que en sol•licita el préstec.
 • Cada usuari té dret a renovar el préstec 6 vegades, sempre i quan el document no hagi estat reservat per un altre usuari, hagi excedit el temps de préstec o hagi sorgit alguna anomalia a la fitxa de l’usuari que demani la renovació del préstec.
 • En cas de sobrepassar la data de retorn dels documents, l’usuari serà sancionat amb 15 dies, acumulatius, per cada dia que excedeixi la data de retorn.
 • En cas de pèrdua d’un document prestat, l’usuari és farà càrrec de la reposició de l’exemplar en la mateixa edició, si això és possible. Si no, la BSPT farà la proposta de compra que consideri més oportuna. L’usuari perdrà el dret a préstec mentre no compleixi aquest requisit. La no restitució de l’exemplar anul•larà qualsevol dret de l’usuari a fer servir qualsevol servei de la BSPT.
 • Per a consultes ocasionals, els requeriments són tenir més de 18 anys i acreditar-se amb el DNI o passaport.

Documents exclosos de préstec:

 • Totes aquelles obres anteriors a 1950.
 • Totes les publicacions periòdiques de la BSPT.
 • Tots els llibres d’art il•lustrat i els que continguin làmines.
 • Totes les obres amb característiques de valor històric, artístic o artesanal.
 • Les obres de referència general tipus enciclopèdies, diccionaris, Bíblies, llibres litúrgics, etc.

Serveis reprogràfics:

 • L’usuari de la BSPT podrà fer servir els serveis de reprografia que ofereix el Seminari Pontifici de Tarragona, sempre i quan ho notifiqui al personal de la Biblioteca i s’identifiqui amb el carnet d’usuari —o amb el DNI si no n’és— abans de retirar el document de la BSPT.
 • Queden exclosos del servei de reprografia: totes aquelles obres anteriors a 1900 i totes les obres amb característiques de valor històric, artístic o artesanal que es puguin veure afectades pel procés de reproducció.

Els serveis de petició de documents, préstec o gestions administratives, finalitzen 15 minuts abans del tancament de la BSPT.

La BSPT és un lloc d’investigació i consulta bibliogràfica i cal respectar-lo com a tal. No hi és permès ni menjar, ni beure, ni fumar. Cal apagar els telèfons mòbils quan s’entra a la Biblioteca.

El director de la BSPT té el dret de sancionar l’incompliment de les esmentades normatives.

Tarragona, 28 de juliol de 2009